Lög Keðjunnar

Lög nemendafélagsins Keðjunnar, samþykkt á aðalfundi Keðjunnar þann 02.10.2015. Lög þessi öðlast þegar gildi. Lög þessi skulu vera túlkuð í samræmi við lög á Íslandi. Mál sem kunna að koma upp vegna laga þessara skulu vera leidd til lykta fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Kafli – Almenn ákvæði, GANG GANG

1.1. Nafn nemendafélagsins er Keððjjjann.

1.2. Aðsetur Keðjunnar og varnarþing er stundum í Reykjavík.

1.3. Keðjan skal stundum eiga fána með lógóinu sínu.

1.4. Þeir nemendur Kvennaskólans í Reykjavík sem hafa greitt árleg félagsgjöld teljast félagar Keðjunnar. (ef þeir eru nettir)

1.5. Hlutverk Keðjunnar er að gæta sameiginlegra hagsmuna valdra félagsmanna og halda uppi virku félagslífi fyrir nemendur.

1.6. Meðlimir Keðjunnar skulu aldrei fá greitt frá Keðjunni fyrir þau störf sem þeir eru kjörnir í. (nema þeir séu duglegir)

1.7. Keðjan skal af og til starfa á lýðræðislegum grundvelli.

Kafli – Stefnur

2.1. Jafnréttisstefna Keðjunnar

2.1.1 Jafnréttisstefna Keðjunnar á að stuðla að jafnrétti á öllum sviðum og leggja áherslu á mikilvægi þess að allir meðlimir Keðjunnar fái notið hæfileika sinna til fulls. Stefna skal að jafnri þátttöku kynjanna í öllu starfi Keðjunnar. Í stefnumótun og ákvarðanatöku á öllum sviðum Keðjunnar skal unnið með kynjasamþættingu* í huga. Hverskyns mismunun sem byggð er á aldri, búsetu, fötlun, kyni, kynhneigð, lífsskoðunum, menningu, stétt, trúarbrögðum eða þjóðerni er óheimil, í hvaða formi sem hún kann að birtast og skal vinna markvisst gegn slíkri mismunun. Kynbundin áreitni**, og kynferðisleg áreitni***, er ekki liðið.

*Kynjasamþætting snýst um að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu.

**Kynbundin áreitni er hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður.

***Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin, eða táknræn.

2.1.2. Jafnréttisstefnu Keðjunnar er fylgt með jafnréttisáætlun sem gerð er af jafnréttisteymi Keðjunnar árlega.

2.1.3. Allar nefndir Keðjunnar skulu hafa það hugfast í öllum vinnubrögðum að ekki skuli halla á neitt kyn.

2.2. Umhverfisstefna Keðjunnar

2.2.1. Umhverfisstefna Keðjunnar á að stuðla að því að starfsemi Keðjunnar sé sem umhverfisvænust. Stefna skal að endurvinnslu, takmörkun hvers kyns sóunar og aukinnar umhverfisvitundar félaga Keðjunnar.

2.2.2. Umhverfisstefnu Keðjunnar skal framfylgt af umhverfisfélagi Kvennaskólans í Reykjavík.

Kafli – Stjórn Keðjunnar

3.1. Stjórn Keðjunnar

3.1.1. Þegar ný stjórn Keðjunnar er kosin skal hún lesa yfir lög þessi í heild sinni.

3.1.2. Stjórn Keðjunnar er skipuð formanni, gjaldkera, formanni margmiðlunarráðs og formönnum fjögurra stærstu nefndanna; leikfélagsins Fúríu, listanefndar, málfundafélagsins Loka og skemmtinefndar.

3.1.3. Stjórn Keðjunnar hefur yfirumsjón með öllum framkvæmdum og störfum félagsins.

3.1.4. Allir meðlimir stjórnar Keðjunnar hafa jafnan atkvæðisrétt.

3.1.5. Í upphafi skólaárs skal stjórn Keðjunnar skipta minni nefndum á milli sín og tryggja þannig að allar nefndir nemendafélagsins hafi rödd inn í stjórn Keðjunnar. Minni nefndir skulu þó halda sjálfstæði sínu í starfi og eru fyrst og fremst á ábyrgð formanns hverrar nefndar.

3.1.6. Þessa verkaskiptingu skal tilkynna félagsmönnum Keðjunnar á vefsvæði hennar eigi síðar en 1. september á ári hverju.

3.1.7. Sitjandi meðlimir í stjórn Keðjunnar eru jafnframt fyrirmyndir félagsmanna og eiga að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að verða skólanum, og þeim sem í honum eru, til sóma.

3.1.8. Sitjandi meðlimum stjórnar er heimilt að standa án þess að vera vikið úr embætti.

3.1.9. Sé greiðsla hærri en 100.000 krónur skulu bæði formaður Keðjunnar og gjaldkeri Keðjunnar samþykkja greiðsluna.

3.2. Formaður Keðjunnar

3.2.1. Formaður Keðjunnar skal koma fram sem fulltrúi Keðjunnar gagnvart aðilum utan skóla sem innan. Hann skal leitast við að gæta hagsmuna og efla einingu félagsmanna Keðjunnar auk þess sem hann skal stuðla að öflugu og fjölbreyttu félagslífi. Formaður, ásamt öðrum meðlim stjórnar Keðjunnar, situr í skólaráði sem fulltrúi nemenda. Formaður Keðjunnar ber ábyrgð á öllum gerðum samningum á vegum Keðjunnar og skal sjá til að þeim sé framfylgt í samstarfi við markaðsnefnd.

3.2.2. Formaður skal hafa yfirsýn yfir starf allra nefnda, ráða og félaga innan Keðjunnar og hefur rétt til þess að sitja fundi þeirra til áheyrnar.

3.2.2.1. Formaður skal vera með skoðunaraðgang að bankareikningi Keðjunnar til að auðveldara sé fyrir hann að hafa yfirsýn yfir fjármál Keðjunnar.

3.2.3. Formaður ber ábyrgð á því efni sem Keðjan gefur út. Öll útgáfa Keðjunnar er háð samþykki formanns.

3.2.4. Formaður ber ábyrgð á að halda ímynd Keðjunnar faglegri út á við og að staðið sé við þá samninga sem gerðir hafa verið.

3.2.5. Formaður og markaðsnefnd hafa yfirumsjón með markaðsmálum nemendafélagsins og sjá um að afla því tekna með sölu á auglýsingum í hvers kyns miðla.

3.3. Gjaldkeri og varaforseti Keðjunnar

3.3.1. Gjaldkeri gegnir þremur embættum í senn. Hann hefur yfirumsjón með fjárreiðum Keðjunnar, er varaformaður Keðjunnar og situr í stjórn.

3.3.1.1. Hlutverk varaformanns er að vera staðgengill formanns í þeim tilvikum sem formaður getur ekki sinnt starfi sínu.

3.3.2. Gjaldkeri annast fjárveitingar úr sjóði Keðjunnar til nefnda skólans svo að þær hafi það fjármagn sem þarf til að iðka félagsstörf sín og innheimtu reikninga fyrir þær nefndir. Allar fjárveitingar skulu þó veittar í samráði við stjórn Keðjunnar. Gjaldkera er skylt að ráðstafa fjármagni Keðjunnar í samstarfi við fjármálastjóra Kvennaskólans.

3.3.3. Gjaldkeri skal gera upp fjármálastöðu nemendafélagsins um hver mánaðamót og í lok árs. Hann skal síðan skila endurskoðuðum reikningum fyrir 1.júlí til nýkjörinnar stjórnar Keðjunnar.

3.3.4. Gjaldkeri hefur, ásamt markaðsnefnd og formanni Keðjunnar, yfirumsjón með markaðsmálum nemendafélagsins og sér um að afla því tekna með sölu á auglýsingum í hvers kyns miðla. Gjaldkeri ber ábyrgð á öllum gerðum samningum á vegum Keðjunnar ásamt formanni og skal sjá til að þeim verði framfylgt í samstarfi við markaðsnefnd.

3.3.5. Gjaldkeri Keðjunnar skal vera orðinn fjárráða á skólasetningu, nema að undanþága sé veitt af hálfu kjörstjórnar.

3.3.6  Gjaldkeri og meðlimur nefndar, 5000kr í kassann á bláu í hverjum mánuði

3.4. Formaður leikfélagsins Fúríu

3.4.1. Formaður leikfélagsins Fúríu gegnir tveimur embættum í senn. Hann er formaður leikfélagsins og situr í stjórn Keðjunnar.

3.4.2. Formaður leikfélagsins Fúríu ber ábyrgð á því að Fúría starfi á skólaárinu skv. grein 5.10.

3.4.3. Formaður leikfélagsins Fúríu er fulltrúi Fúríu í stjórn Keðjunnar en skal jafnframt vera tengill minni nefnda inn í stjórn skv. grein 3.1.4.

3.5. Formaður Listanefndar

3.5.1. Formaður Listanefndar gegnir tveimur embættum í senn. Hann er formaður Listanefndarinnar og situr í stjórn Keðjunnar.

3.5.2. Formaður Listanefndar ber ábyrgð á því að Listanefnd starfi á skólaárinu skv. grein 5.12.

3.5.3. Formaður Listanefndar er fulltrúi Listanefndar í stjórn Keðjunnar en skal jafnframt vera tengill minni nefnda inn í stjórn skv. grein 3.1.4.

3.6. Formaður málfundafélagsins Loka

3.6.1. Formaður málfundafélagsins Loka gegnir tveimur embættum í senn. Hann er formaður Loka og situr í stjórn Keðjunnar.

3.6.2. Formaður málfundafélagsins Loka ber ábyrgð á því að Loki starfi á skólaárinu skv. grein 5.16.

3.6.3. Formaður málfundafélagsins Loka er fulltrúi Loka í stjórn Keðjunnar en skal jafnframt vera tengill minni nefnda inn í stjórn skv. grein 3.1.4.

3.7. Formaður margmiðlunarráðs

3.7.1. Formaður margmiðlunarráðs gegnir þremur embættum í senn. Hann er formaður margmiðlunarráðs, situr í stjórn Keðjunnar auk þess að vera ritari stjórnarinnar.

3.7.1.2. Ritari ritar fundargerðir stjórnarinnar og opinberra funda Keðjunnar. Ritari ber ábyrgð á skjalasafni Keðjunnar og skal halda öllum fundargerðum og útgáfum Keðjunnar til haga.

3.7.2. Formaður margmiðlunarráðs ber ábyrgð á því að margmiðlunarráð starfi á skólaárinu skv. grein 5.14.

3.7.3. Formaður margmiðlunarráðs er fulltrúi margmiðlunarráðs í stjórn Keðjunnar.

3.8. Formaður skemmtinefndar

3.8.1. Formaður skemmtinefndar gegnir tveimur embættum í senn. Hann er formaður skemmtinefndar og situr í stjórn Keðjunnar.

3.8.2. Formaður skemmtinefndar ber ábyrgð á því að skemmtinefnd starfi á skólaárinu skv. grein 5.20.

3.8.3. Formaður skemmtinefndar er fulltrúi skemmtinefndar í stjórn Keðjunnar en skal jafnframt vera tengill minni nefnda inn í stjórn skv. grein 3.1.4.

3.9. Öldungur stjórnar Keðjunnar

3.9.1. Öldungur er ráðunautur stjórnar.

3.9.2. Einungis fyrrverandi stjórnarmeðlimur hefur leyfi til þess að gegna embætti Öldungs.

3.9.3. Öldungur þarf að eiga í það minnsta eina önn eftir af skólagöngu sinni í Kvennaskólanum.

3.9.4. Öldungur skal vera hlutlaus og hefur þar með ekki leyfi til þess að kjósa um álitaefni innan stjórnarinnar.

3.9.5. Öldungur skal ekki gegna neinum öðrum embættum en sem um ræðir í grein 3.9.1. nema til þess að létta undir með öðrum meðlimum stjórnarinnar. Þetta á einungis við um minni verkefni.

3.9.6. Öldungi er heimilt að skrifa undir samning fyrir hönd Keðjunnar, sé hvorki formaður Keðjunnar né gjaldkeri Keðjunnar orðinn fjárráða, en einungis í samráði við þá.

Kafli – Miðstjórn Keðjunnar

4.1. Stjórn Keðjunnar, skólanefndarfulltrúi, meðlimir allra nefnda innan vébanda Keðjunnar og árgangaráð mynda miðstjórn Keðjunnar.

4.2. Miðstjórn Keðjunnar skal funda mánaðarlega á meðan á skólastarfi stendur og oftar ef stjórn Keðjunnar telur þörf á því.

4.3. Formaður Keðjunnar skal vera fundarstjóri á fundum miðstjórnar.

4.4. Á fundum miðstjórnar skulu stjórn Keðjunnar og aðrar nefndir miðla upplýsingum um áætlanir sínar. Meðlimir miðstjórnar skulu síðan leitast við að miðla þeim upplýsingum áfram til annarra félagsmanna Keðjunnar.

4.5. Í upphafi miðstjórnarfunda skal lagið Eplalag með Dúnúlpubræðrum spilað.

4.6. Stjórn Keðjunnar skal sjá um að rita niður fundargerðir á miðstjórnarfundum Keðjunnar og miðla þeim til nemenda.

5.Kafli – Nefndir og Embættismenn Keðjunnar

5.1. Almenn ákvæði

Innan vébanda Keðjunnar starfa 34 nefndir og embætti.

5.1.1. Nefndir og ráð Keðjunnar eru: auglýsinganefnd, árbókarnefnd, árgangaráð, dimmissionnefnd, fréttanefnd, góðgerðanefnd, hestanefnd, íþróttanefnd, jafnréttisfulltrúi, jafnréttisteymi, kórfulltrúi, leikfélagið Fúría, lénsherra, listanefnd, ljósmyndanefnd, margmiðlunarráð, markaðsnefnd, málfundafélagið Loki, námsfulltrúar, nördanefnd, peysufatanefnd, ritnefnd, sífari og varasífari, sjoppunefnd, skemmtinefnd, skólanefndarfulltrúi, skreytinganefnd, spendýravörður Kvennaskólans, tjarnardaganefnd, tónlistarnefnd, trúnaðarmaður, tækninefnd, útskriftarnefnd og vídjónefnd.

5.1.2. Nefndir og embættismenn Keðjunnar hafa ekki heimild til að skrifa undir samninga í nafni Keðjunnar án umboðs stjórnar Keðjunnar.

5.1.3. Hver nefnd skal hafa formann. Sá frambjóðandi nefndar er hlýtur hæst hlutfall atkvæða í kosningum er sjálfkrafa formaður þeirrar nefndar.

5.1.3.1. Grein 5.1.3. nær ekki yfir stjórnskipun fjögurra stærstu nefndanna. Framboðin í þær nefndir eru tvískipt, annars vegar er auglýst eftir framboði til formanns og hins vegar til almennrar setu í nefndinni. Formenn þessara nefnda sitja í stjórn skv. grein 3.1.2.

5.1.4. Formaður hverrar nefndar sér um verkaskiptingu í sinni nefnd. Hann stjórnar fundum, ber ábyrgð á framkvæmdum nefndarinnar og er tengiliður hennar við stjórn. Formaður ber ábyrgð á fjárreiðum nefndarinnar og að ársskýrslu hennar sé skilað til stjórnar Keðjunnar að skólaári loknu. Þó svo að formaður nefndarinnar beri ábyrgð á fjárreiðum nefndarinnar, eru fjárreiður nefndarinnar að sjálfsögðu fjárreiður nemendafélagsins í heild.

5.2. Auglýsinganefnd

5.2.1. Auglýsinganefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.2.2. Hlutverk nefndarinnar er að sjá um auglýsingagerð fyrir atburði á vegum Keðjunnar.

5.2.3. Auglýsinganefnd skal sjálf sjá um að senda auglýsingar í prentun þegar svo á við. Jafnframt er það hennar starf að ná í þær í prentun, hengja þær upp og taka þær svo niður að atburði loknum.

5.2.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.2.5. Auglýsinganefnd skal skipa fulltrúa innan nefndarinnar til setu í margmiðlunarráði.

5.3. Árbókarnefnd

5.3.1. Árbókarnefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.3.2. Hlutverk nefndarinnar er að gefa út árbók útskriftarárgangs Kvennaskólans, sjá um skráningu nemenda og innheimtu á gjöldum og efni frá þeim. Allir félagar Keðjunnar á útskriftarári eiga rétt á árbók.

5.3.3. Fjármálum árbókanefndar skal hagað í samráði við gjaldkera Keðjunnar.

5.3.4. Frambjóðendur í árbókarnefnd skulu ekki vera á fyrsta ári.

5.4. Árgangaráð

5.4.1. Árgangaráð eru fjögur talsins. Eitt árgangaráð er fyrir hvern árgang og skal það skipað bekkjarformönnum og varabekkjarformönnum í þeim árgangi.

5.4.2. Árgangaráð skulu vinna að viðburðum fyrir nemendur í sínum árgangi.

5.4.3. Hver bekkur kýs sér bekkjarformann og varabekkjarformann í upphafi hvers skólaárs sem situr í árgangaráði fyrir hönd síns bekkjar.

5.4.4. Stjórn Keðjunnar ber ábyrgð á því að komið sé á fót ráði fyrir hvern árgang í upphafi skólaárs og að búið sé að skipa formenn þeirra fyrir 1.október.

5.5. Dimmissionnefnd

5.5.1. Dimmissionnefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.5.2. Hlutverk nefndarinnar er að sjá um alla þá skipulagningu er viðkemur dimmissiondeginum, þ.e. að búa til dagsskrá fyrir daginn og panta veitingar og sal fyrir kvöldið.

5.5.3. Dimmissionnefnd sér algjörlega um öll fjármál og innheimtur sem tengjast deginum og skal jafnframt leita leiða til að standa að fjáröflunum.

5.5.4. Frambjóðendur í dimmissionnefnd skulu ekki vera á fyrsta ári.

5.6. Fréttanefnd

5.6.1. Fréttanefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.6.2. Hlutverk nefndar er að gefa út fréttablaðið Jómfrúnna, sem gefið er út á hápunktum skólaársins, í busa-, epla-, og árshátíðarvikunni.

5.6.3. Nefndin skal sjá um að útvega auglýsingar í blaðið í samstarfi við markaðsnefnd, koma því í prentun, sækja það í prentun og dreifa því til nemenda.

5.6.4. Fréttanefnd og markaðsnefnd skulu í sameiningu sjá um að greiðslur fyrir auglýsingar séu innheimtar.

5.6.5. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.6.6. Fréttanefnd skal skipa fulltrúa innan nefndarinnar til setu í margmiðlunarráði.

5.7. Góðgerðarnefnd

5.7.1. Góðgerðarnefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.7.2. Hlutverk nefndarinnar er að skipuleggja góðgerðarvikuna í samráði við stjórn Keðjunnar og skólastjórnendur.

5.7.3. Nefndin skal sjá til þess að Kvenskælingar séu duglegir við að leggja sitt af mörkum til góðgerðarmála og að góður andi sé í skólanum.

5.7.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.8. Hestanefnd

5.8.1. Hestanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.8.2. Hlutverk nefndarinnar er að sjá til þess að orðatiltæki tengd hestum, á borð við “að sleppa fram af sér beislinu” og “að sleppa tauminum” séu Kvenskælingum kunnug.

5.8.3. Hestanefnd skal halda viðburði til að koma hlutverki sínu á framfæri og vera áberandi vel stemmd á viðburðum Keðjunnar.

5.9. Íþróttanefnd

5.9.1. Íþróttanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.9.2. Nefndin leitast við að auka áhuga nemenda á íþróttum auk þess sem hún sér um skipulagningu íþróttaviðburða yfir skólaárið.

5.9.3. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.10. Jafnréttisfulltrúi

5.10.1. Jafnréttisfulltrúi skal skipaður í upphafi skólaárs.

5.10.2. Jafnréttisfulltrúi ber ábyrgð á því að jafnréttisteymi Keðjunnar starfi á skólaárinu, fylgi jafnréttisáætlun sinni og fundi að minnsta kosti einu einni í mánuði.

5.10.3. Jafnréttisfulltrúi er tengiliður nemenda við jafnréttisteymið.

5.11. Jafnréttisteymi

5.11.1. Jafnréttisteymi skal skipað formönnum Þóru Melsteð, Stoltsins, stjórnarmeðlimi, ritnefndarmeðlimi og jafnréttisfulltrúa nemenda.

5.11.2. Jafnréttisfulltrúi starfsfólks er leiðbeinandi teymisins.

5.11.3. Hlutverk teymisins er að fylgjast með stöðu jafnréttismála í umhverfi nemenda, vekja athygli Kvenskælinga á jafnréttismálum og útbúa jafnréttisáætlun. Teymið skal kynna jafnréttisáætlunina fyrir nemendum og skólayfirvöldum.

5.11.3.1. Jafnréttisáætlunin skal unnin í samráði við jafnréttisnefnd starfsfólk skólans þar sem það á við.

5.11.4. Teymið ber ábyrgð á því að markvisst sé unnið eftir jafnréttisstefnu Keðjunnar.

5.11.5. Teymið skal halda samráðsfund með jafnréttisnefnd starfsfólks skólans að minnsta kosti tvisvar á önn.

5.12. Kórfulltrúi

5.10.1. Kórfulltrúi Keðjunnar skal skipaður af kór Kvennaskólans í upphafi skólaárs.

5.10.2. Hlutverk kórfulltrúans er að vera tengiliður kórsins við Keðjuna.

5.13. Leikfélagið Fúría

5.13.1. Stjórn leikfélagsins Fúríu skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.13.2. Stjórn Fúríu er skipt í eftirfarandi stöður: formann, ritara, gjaldkera, markaðsfulltrúa og meðstjórnanda.

5.13.3. Verksvið stjórnar Fúríu er að gera samning við leikstjóra í samráði við stjórn Keðjunnar og í samráði við leikstjórann ákveða hvaða leikrit skuli sett upp á skólaárinu.

5.13.4. Stjórnin skal standa fyrir leiklistarnámskeiði í samstarfi við leikstjóra og í framhaldi af því er valið í leikhóp Fúríu.

5.13.5. Stjórn Fúríu gerir samning við leikhús, ákveður leiktímabil og fjölda sýninga í samráði við stjórn Keðjunnar. Gjaldkeri Keðjunnar skal hafa yfirumsjón með fjármálum Fúríu og samþykkja öll mál er varða fjármál leikfélagsins.

5.13.6 Leikfélagið skal sjá um að halda spunanámskeið á haustönn.

5.13.7. Formaður leikfélagsins Fúríu situr einnig í stjórn Keðjunnar.

5.13.8. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.14. Lénsherra

5.14.1. Lénsherra hefur það hlutverk að aðstoða stjórn Keðjunnar við uppihald öflugrar og virkrar heimasíðu. Einnig skal hann vera nefndum Keðjunnar innan handar við að setja upplýsingar inn á vef Keðjunnar.

5.15. Listanefnd

5.15.1. Listanefnd skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs.

5.15.2. Markmið listanefndar er að stuðla að listrænum viðburðum innan skólans.

5.15.3. Listanefnd skal hafa yfirumsjón með listavikum á skólaárinu og öðrum smærri skemmtikvöldum.

5.15.4. Listanefnd skal hafa yfirumsjón með framkvæmd Viðarstokks, árlegra góðgerðartónleika Keðjunnar.

5.15.5. Formaður Listanefndar situr einnig í stjórn Keðjunnar.

5.15.6. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.16. Ljósmyndanefnd

5.16.1. Ljósmyndanefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.16.2. Hlutverk nefndarinnar er að taka myndir af félagslífi Keðjunnar. Nefndin skal vinna í samráði við margmiðlunarráð og sjá til þess að fagmannlega sé staðið að öllum myndatökum á vegum Keðjunnar.

5.16.3. Ljósmyndanefnd skal sjá til þess að myndirnar skili sér til nemenda hvort sem það er með því að birta þær á heimasíðu eða í útgefnu efni.

5.16.4. Að minnsta kosti einn meðlimur nefndarinnar þarf að vera viðstaddur 55 alla viðburði Keðjunnar til að taka myndir. Keðjan útvegar miða fyrir myndatökumann á þá viðburði sem kosta.

5.16.5. Ljósmyndanefnd sér um að taka allar einstaklingsmyndir fyrir heimasíðu Keðjunnar.

5.16.6. Ljósmyndanefnd skal vera öllum öðrum nefndum Keðjunnar innan handar hvað varðar ljósmyndun.

5.16.7. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.16.8. Formaður ljósmyndanefndar skal vera fulltrúi ljósmyndanefndar í margmiðlunarráði.

5.17. Margmiðlunarráð

5.17.1. Margmiðlunarráð skal skipað formanni margmiðlunarráðs ásamt formönnum ljósmynda-, auglýsinga-, rit-, frétta-, og vídjónefndar. Æskilegt er að í ráðinu sitji einstaklingar með kunnáttu á sviði vefhönnunar, ljósmyndunar og bæklinga- og plakatagerðar.

5.17.2. Hlutverk margmiðlunarráðs er að efla samstarf þessara nefnda og stuðla að skilvirkni innan allra þátta margmiðlunar Keðjunnar.

5.17.3. Formaður margmiðlunarráðs situr í stjórn Keðjunnar.

5.18. Markaðsnefnd

5.18.1. Markaðsnefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.18.2. Markaðsnefnd sér um að safna verðlaunum og gera auglýsingasamninga í tengslum við atburði Keðjunnar.

5.18.3. Markaðsnefnd hefur meginumsjón með söfnun auglýsinga í miðla Keðjunnar. Söfnunin skal þó vera í samráði við þær nefndir sem sjá um útgáfu auglýsinganna.

5.18.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.19. Málfundafélagið Loki

5.19.1. Málfundafélagið Loki skal skipað fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.19.2. Málfundafélagið Loki skal sjá til þess að Kvennaskólinn tefli fram liði í MORFÍs og Gettu Betur.

5.19.3. Málfundafélagið Loki skal sjá um að skipa þjálfara fyrir MORFÍs og Gettu Betur lið Kvennaskólans í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar.

5.19.4. Málfundafélagið Loki skal sjá um að halda Sófíu, innanskólaræðukeppni Kvennó.

5.19.5. Málfundafélagið Loki skal sjá um að halda Sókrates, innanskólaspurningakeppni Kvennó.

5.19.6. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.19.7. Málfundafélagið Loki skal sjá um að halda uppi klappkjarna. Hlutverk klappkjarnans er að hvetja lið Kvennaskólans í Gettu Betur og MORFÍs og halda uppi góðri stemningu á þeim keppnum. Klappkjarninn skal skipaður a.m.k fimm einstaklingum og tveimur nýnemum.

5.19.8. Málfundafélagið Loki skal sjá um að útbúa og dreifa söngbæklingum í samstarfi við klappkjarna.

5.19.9. Formaður Málfundafélagsins Loka situr einnig í stjórn Keðjunnar.

5.20. Námsfulltrúar

5.20.1. Námsfulltrúar skulu vera þrír í upphafi skólaárs, helst einn úr hverjum árgangi.

5.20.2. Hlutverk námsfulltrúa er að gagnrýna nám Kvennaskólans fyrir hönd nemenda. Þar getur átt við einstaka áfanga, uppbyggingu námsins, hvað er skylda og hvað ekki.

5.20.3. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs.

5.21. Nördanefnd

5.21.1. Nördanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.21.2. Hlutverk nördanefndar er að stuðla að sértækri afþreyingu fyrir nemendur í formi spilakvölda, LARPa, kvikmyndakvölda, lana og því sem meðlimum þess dettur í hug.

5.21.3. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.22. Peysufatanefnd

5.22.1. Peysufatanefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.22.2. Peysufatanefnd skal sjá um alla þá skipulagningu er viðkemur Peysufatadeginum. Í skipulagningunni felst að útvega dans- og söngkennara, harmónikkuleikara auk þess að setja nemendur í samband við búningaleigu. Nefndin skal halda utan um námskeiðin sem eru haldin í aðdraganda dagsins.

5.22.3. Peysufatanefnd sér um þátttökuskráningu auk allrar innheimtu á gjöldum er snerta daginn.

5.23. Ritnefnd

5.23.1. Ritnefnd skal skipuð sjö nemendum í upphafi skólaárs: formanni/ritstjóra, aðstoðarritstjóra, gjaldkera og fjórum meðstjórnendum.

5.23.2. Ritnefnd sér um útgáfu Heimasætunnar, skólablaðs Kvennaskólans. Blaðið skal koma út í apríl og ber ritnefnd ábyrgð á að varðveita tíu eintök af blaðinu eftir að því hefur verið dreift.

5.23.3. Öll útgjöld ritnefndar skulu ákveðin í samráði við gjaldkera Keðjunnar.

5.23.4. Það er hlutverk ritnefndar að standa fyrir auglýsingasöfnun í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar.

5.23.5. Ritnefnd skal virkja aðra nemendur til að skrifa greinar í Heimasætuna.

5.23.6. Ritnefnd skal sjá til þess að Heimasætan sé prófarkalesin og samþykkt af stjórn Keðjunnar og skólastjórn Kvennaskólans í Reykjavík.

5.23.7. Formaður ritnefndar og formaður Keðjunnar deila ábyrgð á útgáfu Heimasætunnar.

5.23.8. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.24. Sífari og varasífari

5.24.1. Sífari er tengiliður skólans við SÍF (Samband Íslenskra Framhaldsskólanema). Sífari tilheyrir sambandsstjórn SÍF og sækir fundi sambandsstjórnar og Aðalþing SÍF.

5.24.2. Varasífari kemur í stað sífara, komist sífari ekki á fundi.

5.25. Sjoppunefnd

5.25.1. Sjoppunefnd skal skipuð fjórum einstaklingum í upphafi skólaárs.

5.25.2. Hlutverk nefndarinnar er að hafa heitt á könnunni og selja mat í sjoppunni í Miðbæjarskólanum í hádegishléum, auk þess að stuðla að góðu andrúmslofti í henni.

5.25.3. Nefndin skal standa fyrir flatbökusölu fyrsta föstudag hvers mánaðar.

5.25.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs.

5.26. Skemmtinefnd

5.26.1. Skemmtinefnd skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs.

5.26.2. Skemmtinefnd vinnur með stjórn Keðjunnar að stærri viðburðum á vegum nemendafélagsins. Þar má nefna dansleiki, árshátíð og söngkeppnina Rymju.

5.26.3. Skemmtinefnd skal einnig koma að skipulagningu ýmissa minni viðburða innan Keðjunnar svo sem skemmtikvölda eða viðburða í hádegishléum.

5.26.4. Formaður skemmtinefndar situr einnig í stjórn Keðjunnar.

5.26.5. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.27. Skólanefndarfulltrúi

5.27.1. Skólanefndarfulltrúi skal standa vörð um hagsmuni nemenda í skólanefnd og gera grein fyrir starfi sínu þar.

5.27.2. Skólanefndarfulltrúi getur óskað eftir miðstjórnarfundi ef að svo ber undir einu sinni á önn.

5.27.3. Skólanefndarfulltrúi skal skipaður af stjórn Keðjunnar.

5.28. Skreytinganefnd

5.28.1. Skreytinganefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.28.2. Nefndin skal vera stjórn og nefndum Keðjunnar innan handar með skreytingar sé þess óskað.

5.28.3. Öll útgjöld skreytinganefndar skulu ákveðin í samráði við gjaldkera Keðjunnar.

5.28.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.29. Spendýravörður Kvennaskólans

5.29.1. Spendýravörður Kvennaskólans skal skipaður einum nemanda í upphafi skólaárs.

5.29.2. Spendýravörður Kvennaskólans skal skipa sér aðstoðarmann í byrjun annar til að vera sér innan handar.

5.29.3. Hlutverk spendýravarðar Kvennaskólans er að sjá til þess að komið sé fram við spendýr (önnur en manninn), léttari en fimm tonn, er sleppa inn fyrir veggi Kvennaskólans af einskærri virðingu. Spendýravörðurinn einn og sér skal annast dýrin. Hann skal einnig sjá til þess að spendýr, þyngri en fimm tonn, séu felld á sem kvalarfyllstan hátt sleppi þau inn fyrir veggi Kvennaskólans.

5.29.4. Sá er gegnir embætti spendýravarðar Kvennaskólans má gegna öðru embætti í senn. 5.29.5. Spendýraverði Kvennaskólans ber skylda til að útnefna nýjan spendýravörð er hann segir af sér.

5.30. Tjarnardaganefnd

5.30.1. Tjarnardaganefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.30.2. Hlutverk nefndarinnar er að hafa umsjón með Tjarnardögum fyrir hönd nemenda.

5.30.3. Nefndin skal sjá um að gera samninga við öll þau fyrirtæki og aðila sem koma að dögunum.

5.30.4. Nefndin skal sjá um skráningu þátttakenda, skipun í hópa, innheimtu þátttökugjalda og um reikningsskil til fyrirtækjanna sem koma að deginum í samstarfi við gjaldkera Keðjunnar.

5.30.5. Tjarnardagar skulu vera haldnir í sömu viku og árshátíð Keðjunnar.

5.30.6. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.31. Tónlistarnefnd

5.31.1.Tónlistarnefnd skal skipuð fjórum nemendum í upphafi skólaárs.

5.31.2.Tónlistarnefnd skal stuðla að tónlistaráhuga Kvenskælinga.

5.31.3.Tónlistarnefnd skal skipa meðlimi í skólahljómsveit Kvennaskólans ár hvert sem skal vera sverð og skjöldur tónlistarlífs Kvennaskólans.

5.31.4. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.32. Trúnaðarmaður

5.32.1. Trúnaðarmaður skal skipaður í upphafi skólaárs.

5.32.2. Hlutverk trúnaðarmanns er að hlusta á gagnrýni félaga Keðjunnar í trúnaði, er varðar starfsemi Keðjunnar, og koma henni áleiðis til stjórnar.

5.33. Tækninefnd

5.33.1. Tækninefnd skal skipuð þremur nemendum í upphafi skólaárs.

5.33.2. Tækninefnd hefur, ásamt gjaldkera og formanni Keðjunnar, yfirumsjón með leigu og kaupum á hvers kyns tækjabúnaði fyrir Keðjuna.

5.33.3. Nefndin skal sjá til þess að tækjakostur Keðjunnar sé fullnýttur á skemmtunum félagsins og koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Fulltrúi tækninefndar skal vera viðstaddur allar skemmtanir eða sjá til þess að annar aðili sé í hans stað.

5.33.4. Formaður tækninefndar ber ábyrgð á tækjabúnaði Keðjunnar.

5.33.5. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.34. Útskriftarnefnd

5.34.1. Útskriftarnefnd skal skipuð þremur nemendum á þriðja ári.

5.34.2. Útskriftarnefnd ber ábyrgð á útskriftarferð nemenda Kvennaskólans sem fer fram sumarið eftir þriðja bekk.

5.34.3. Útskriftarnefnd skal halda utan um þátttökuskráningu og fjáraflanir auk þess sem hún skal finna ferðatilboð í samstarfi við stjórn Keðjunnar.

5.34.4. Nefndin sér um að gera samning við ferðaskrifstofu auk þess að finna áfangastað í samvinnu við ferðaskrifstofuna og nemendur.

5.34.5. Útskriftarnefnd er skylt að vera tengiliður við fararstjóra þegar á áfangastað er komið.

5.34.6. Útskriftarnefnd skal vera tengiliður nemenda á lokaári við stúdentshúfufyrirtæki.

5.35. Vídjónefnd

5.35.1. Vídjónefnd skal skipuð fimm nemendum í upphafi skólaárs.

5.35.2. Hlutverk nefndarinnar er að festa félagslíf Keðjunnar á filmu. Að minnsta kosti einn nefndarmeðlimur skal vera viðstaddur á böllum og viðburðum Keðjunnar til þess að mynda þá. Keðjan útvegar frímiða fyrir þann einstakling sem sækir atburðinn.

5.35.3. Vídjónefnd skal leitast við að setja öll myndbönd sín og skemmtiefni úr sinni smiðju á heimasíðu Keðjunnar eins fljótt og auðið er.

5.35.4. Vídjónefnd skal framleiða árshátíðarmynd Keðjunnar og sjá til þess að hún sé aðgengileg nemendum á árshátíðardegi.

5.35.5. Einn nýnemi skal valinn inn í nefndina í upphafi skólaárs. Ef nefndin óskar eftir því að velja inn tvo nýnema skal það háð samþykki stjórnar Keðjunnar.

5.36. Aukaákvæði

5.28.1. Allar nefndir skulu skila inn vinnuáætlun fyrir skólaárið á aðalfundi haust hvert. Í skýrslunni eiga að koma fram grófar tíma- og fjárhagsáætlanir fyrir viðburði nefndanna.

Kafli – Aðalfundur Keðjunnar

6.1. Aðalfund Keðjunnar skal halda árlega, eigi síðar en 1.október. Stjórn Keðjunnar skal boða aðalfund a.m.k. viku áður en hann er haldinn. Í fundarboðinu skal koma fram tímasetning aðalfundar, fundarstaður og dagskrá. Auglýsingar með fundarboði skulu settar upp á áberandi staði innan veggja skólans og auk þess á heimasíðu Keðjunnar.

6.2. Á dagskrá aðalfundar Keðjunnar er eftirfarandi:

Afhending fundargagna.

Setning aðalfundar.

Kosning starfsmanna aðalfundar: fundarstjóra og ritara.

Framlagning ársskýrslu stjórnar fyrir síðasta skólaár.

Framlagning ársreikninga stjórnar fyrir síðasta skólaár.

Framlagning skýrsla nefnda fyrir síðasta skólaár.

Framlagning vinnuáætlana nefnda Keðjunnar, ásamt stjórnar fyrir komandi skólaár.

Lagabreytingar.

Önnur mál.

Fundarslit.

6.3. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn minnst þremur heilum dögum fyrir upphaf aðalfundar og skulu þær aðgengilegar félagsmönnum á vef Keðjunnar síðustu tvo dagana fyrir aðalfund. Lagabreytingartillaga telst samþykkt fái hún tvo þriðju hluta greiddra atkvæða á aðalfundi. Ef engar lagabreytingartillögur koma fram, skulu lögin gilda óbreytt fram að næsta aðalfundi eða aukaaðalfundi.

6.4. Atkvæðis- og tillögurétt á aðalfundi hafa allir félagar Keðjunnar.

6.5. Einfaldur meirihluti atkvæða nægir til þess að tillaga á aðalfundi nái fram að ganga, að lagabreytingartillögum undanskildum. Ef atkvæði falla jafnt er tillagan álitin felld.

6.6. Aukaaðalfund skal halda ef meirihluti stjórnar eða þriðjungur félaga Keðjunnar fer skriflega fram á það. Sömu reglur gilda um fundarboð aukaaðalfundar og koma fram í grein 6.1. í lögum þessum.

6.6.1. Sömu lög gilda um aukaaðalfund og aðalfund að grein 6.1.2. undanskilinni.

Kafli – Vanræksla embættismanna Keðjunnar

7.1. Lýsi þriðjungur félaga Keðjunnar eða meirihluti stjórnar Keðjunnar skriflega yfir vantrausti á embættismann skal formaður Keðjunnar taka málið fyrir á miðstjórnarfundi innan viku. Þar skulu forgöngumenn vantrauststillögunnar rökstyðja mál sitt og viðkomandi embættismanni gefinn kostur á að verja sig. Meirihluti miðstjórnar ákveður hvort brottrekstur eigi við með leynilegri kosningu.

7.1.1. Ef vantrausti á formann Keðjunnar er lýst skv. gr. 7.1. skal gjaldkeri sjá til fundarboðunar skv. gr. 7.1.

7.2. Ef niðurstaða kosninga verður brottrekstur embættismanns skal stjórn Keðjunnar skipa annan í embættið til næstu kosninga, þá ber að fara eftir niðurstöðum kosninga árið áður. Ef embættismaðurinn sem vikið var úr starfi var einn í framboði, skal staðan auglýst laus í viku og stjórn Keðjunnar velur síðan hæfasta umsækjandann.

7.3. Ef formanni er vikið úr starfi skal efna til kosninga um embættið fram að næstu aðalkosningum, inna tveggja vikna.

7.4. Ef embættismaður segir af sér, gilda sömu reglur um skipun í stöðu hans og fram kemur í grein 7.2 og 7.3.

7.5. Komi upp vantraust á vorönn skal það vera í höndum stjórnar að ákveða hvort kjósa eigi nýjan staðgengil formanns eða skipa nýjan formann innan stjórnar Keðjunnar.

Kafli – Lagabreytingafundur Keðjunnar

8.1. Lagabreytingafundur Keðjunnar skal haldinn árlega, eigi síðar en þremur vikum fyrir kosningar.

8.2. Stjórn Keðjunnar skal auglýsa lagabreytingafund með minnst viku fyrirvara.

8.3. Formaður Keðjunnar er fundarstjóri á lagabreytingafundi.

8.4. Allir nemendur Kvennaskólans sem eru viðstaddir lagabreytingafund hafa atkvæðisrétt.

8.4.1. Allir sem eru viðstaddir lagabreytingafund mega leggja fram tillögu um breytingu á lögum Keðjunnar í hluta eða heild sinni, auk tillagna um nýjar greinar.

8.4.2. Tillaga um breytingar á einstökum greinum og tillögur um nýjar greinar teljast samþykktar fái þær atkvæði hreins meirihluta atkvæðisbærra fundarmanna.

8.4.3. Þegar kosið hefur verið um allar tillögur að nýjum greinum, skal kosið um lög Keðjunnar í heild sinni. Þau teljast samþykkt ef tveir þriðju hluti atkvæðisbærra fundarmanna er þeim fylgjandi.

Kafli – Kjörstjórn

9.1. Í Kjörstjórn sitja allir í stjórn Keðjunnar sem eru á útskriftarári og sjá þeir um að skipa aðra aðila á útskriftarári í kjörstjórn, þangað til hún nær a.m.k. sjö manna fjölda.

9.2. Formaður Keðjunnar er einnig formaður kjörstjórnar nema hann sé ekki á útskriftarári.

9.3. Meirihluti frambjóðenda getur óskað eftir breytingum á skipan kjörstjórnar skriflega. Komi slíkt mál upp, er málinu vísað til miðstjórnar sem greiðir atkvæði um óskina, þar sem hreinn meirihluti gildir. Breytingartillaga frambjóðendanna þarf að tryggja 7 manna kjörstjórn á útskriftarári.

9.4. Aðeins félagsmenn á sínu síðasta heila ári, að því gefnu að þeir bjóði sig ekki fram til setu í nefndum, mega sitja í kjörstjórn.

9.5. Kjörstjórn skal skipuð og kynnt fyrir framboðum í vikunni fyrir kosningar.

9.6. Kjörstjórn sér um allt sem viðkemur kosningum Keðjunnar; ræðuhöld, talningu atkvæða og önnur skipulagsatriði.

9.7. Atkvæði skulu talin sama dag og þau eru greidd. Úrslit kosninga skulu kynnt á kosningavöku fyrir félagsmönnum þennan sama dag.

Kafli – Kosningar

10.1. Kosningar í embætti Keðjunnar skulu fara fram eigi síðar en viku fyrir síðasta kennsludag.

10.2. Kosið skal í öll þau embætti sem nefnd eru í 3. og 5. kafla samkvæmt þeim fjölda einstaklinga sem gert er ráð fyrir, að undanskildu jafnréttisteymi, kórfulltrúa, skólanefndarfulltrúa og spendýraverði Kvennaskólans.

10.3. Ef þess er talin þörf má halda haustkosningar þar sem kosið er í laus embætti.

10.3.1. Haustkosningar skulu fara fram eigi síðar en 1. október. Allir félagar Keðjunnar á haustönn eru kjörgengir í haustkosningum og hafa kosningarétt í samræmi við það.

10.4. Allir félagar Keðjunnar hafa kosningarétt og allir, að undanskildum útskriftarnemum, eru kjörgengir.

10.5. Þeir sem hljóta hæst hlutfall í kosningum hverju sinni ná kjöri. Ef aðeins eitt framboð berst í embætti þarf 2/3 hluta atkvæða til að ná kjöri.

10.6. Sá sem hlýtur hæst hlutfall atkvæða í nefnd utan stjórnar telst formaður þeirrar nefndar.

10.6.1. Ef samstaða næst innan nefndar um formannaskipti er henni heimilt að skipa nýjan formann innan nefndarinnar.

10.7. Þeir félagar Keðjunnar sem hljóta kjör í stjórn hennar þurfa að geta setið út kjörtímabilið í embætti og geta sinnt starfi sínu til fulls allt skólaárið.

10.8. Þeir félagar Keðjunnar sem eru í framboði í nefndir þurfa að gera öðrum félagsmönnum grein fyrir því hve langa setu í nefndinni þeir hafa ákveðið í upphafi kosningaviku.

10.9. Í upphafi vorannar skal formaður hverrar nefndar boða áhugasama nemendur til viðtals um setu í nefnd þeirra ef þess ber þörf og ekki er hægt að fara eftir niðurstöðum kosninga frá árinu áður.

10.11. Ef fleiri en eitt kyn býður sig fram í nefnd skal nefndina skipa að minnsta kosti einn af hverju kyni.

10.11.1. Til að lög 10.11. taki gildi þarf einstaklingurinn af því kyni sem hallar á að fá að minnsta kosti 30% atkvæða.

Kafli – Félög á vegum Keðjunnar

11.1. Femínistafélag Kvennaskólans í Reykjavík

11.1.1. Feminístafélag Kvennaskólans í Reykjavík er sjálfstætt starfandi félag á vegum Keðjunnar.

11.2. Umhverfisfélag Kvennaskólans í Reykjavík

11.2.1. Umhverfisfélag Kvennaskólans í Reykjavík er sjálfstætt starfandi félag á vegum Keðjunnar.

11.3. Stoltið, hinseginfélag Kvennaskólans í Reykjavík

11.3.1. Stoltið, hinseginfélag Kvennaskólans í Reykjavík, er sjálfstætt starfandi félag á vegum Keðjunnar.

Kafli – Önnur ákvæði

12.1. „Ingibjargarlast“

12.1.1. „Ingibjargarlast“ er óheimilt innan veggja skólans.

12.1.1.1. „Ingibjargarlast“ felur í sér það að nefna nafn Ingibjargar skólameistara við hégóma eða vanvirða hana.

12.1.1.2. Brot á þessum lögum getur varðað allt að þriggja Keðjuballabanni.

12.1.1.3. Lögin gilda þrátt fyrir að nýr skólameistari taki við. Ingibjörg mun alltaf lifa í hjörtum okkar.

12.2. Gæludýramissir spendýravarðar Kvennaskólans

12.2.1. Ef spendýravörður Kvennaskólans missir gæludýr skulu allir nemendur Kvennaskólans leggjast á eitt og syrgja þann missi með því að mæta með svart sorgarband um upphandlegginn á tilsettum degi.

12.3. Ánamaðkar á malbiki lóðar Kvennaskólans

12.3.1. Ef ánamaðkur liggur á malbiki innan lóðar Kvennaskólans skal honum samstundis komið í var í næsta beði skólalóðarinnar. Þetta skal gert af eintómri varkárni.

12.3.1.1. Ef lögin eru brotin skal spendýravörður Kvennaskólans sjá til þess að kitlrefsingu sé beitt.

12.4. Stranglega bannað er að nefnda Voldemort á nafn innan veggja skólans.